ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการปฏิบัติการแนวทางการสร้างแรงจูงใจสำหรับรองรับการประเมิน PISA และพัฒนาเครื่องมือและประเมินเครื่องมือระดับห้องเรียนที่สอดคล้องกับ O-NET และ PISA ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

    โดยโครงการอบรมปฏิบัติการแนวทางการสร้างแรงจูงใจสำหรับรองรับการประเมิน PISA และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินระดับห้องเรียนที่สอดคล้องกับ O-NET และ PISA มุ้งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการอ่านรู้เรื่องและการคิดคำนวณและการคิดขั้นสูง

    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประกอบด้วยข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ร่วมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ ท่าน 

 

 

flickr sesa17

myFlickr