ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เข้าร่วมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จุลมณี๑ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

     โดยมีหัวหน้าราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด๔ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เน้นเรื่องการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดจันทบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์ในจังหวัดจันทบุรี

 

 

flickr sesa17

myFlickr