กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๔-๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ ท่าน เข้ารับการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

     ซึ่งโครงการขยายผลการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ประเมินในด้านทักษะการประเมิน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

 

flickr sesa17

myFlickr