ดร.สุรชาติ มานิตย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา ประจำปี 25561  ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน (ภาษากัมพูชา) ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ รีสอร์ทนวลจันทร์ จังหวัดจันทบุรี

     จัดขึ้นโดย โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษากัมพูชาได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและเขียนได้ ซึ่งโครงการนี้มีนักเรียนเข้ารวมทั้งสิ้น จำนวน  70 คน

 

flickr sesa17

myFlickr

 

 </p