43270346665 ed18f6fcdf z

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) โดยนายนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ได้นำบุคลากรในสำนักงานมาศึกษาดูงาน ที่สพม.17 จำนวน 45 ท่าน โดยมีนายสุรชาติ มานิตย์ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมต้อนรับและร่วมให้ความคิดเห็นร่วมกันในการทำงานต่างๆในบริบทของเขตพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

 

 

flickr sesa17

myFlickr