ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่10 วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

  ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม โดยมีวตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อส่งเสรืมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีและนำไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต17 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

flickr sesa17

myFlickr

 

 </p