42075622470 a5b2b13acc z

 

ดร. สุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม. 17 เข้าร่วมเป็นประธานการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมรนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรม
โดยการอบรมดังกล่าวจัดโดย กระทรวงพัฒนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ เสม็ดงาน รีสอร์ท จ.จันทบุรี

 

 

flickr sesa17

myFlickr