head08012561

     ดร.พิทยุตม์ กงกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (กิจกรรมที่ ๓)
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ
คือ ๑. ความพอเพียง ๒. ความกตัญญู ๓. ความซื่อสัตย์ ๔. ความรับผิดชอบ ๕. อุดมการณ์คุณธรรม
     ในการนี้ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและค่ายยุวชน
คนคุณธรรม ฯ สำหรับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
ทั้ง ๓๙ โรงเรียน ๆ ละ ๗ คน พร้อมทั้งคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียน ๑ คน 
และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ คน

 

flickr sesa17

myFlickr