จังหวัดตราดได้รวบรวมแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ในการดดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และขอเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมดังนี้

 
สามารถติดตามราบละเอียดที่เว็บไซต์ www.trat.go.th