ด้วยมูลนิธีศักดิ์์พรทรัพย์ จะจัดโครงการบริการวิชาการโดยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ หากมีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kusol.org/satitchula