ด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pim.ac.th