ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามลิงค์ดังนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8