ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์ความไทย" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gad.moi.go.th