ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนครูผู้สอนสถิติในรายวิชาคณิตศาสตร์อบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนสถิติในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมที่พักฟรี  สามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/mSCmYjTlfDtSnb1C2