ประชาสัมพันธ์ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างส่วมนักเรียนชายและหญิง ปีงบประมาณ 2560

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วมนักเรียนชายและหญิง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 หลัง

โทรศัพท์ 039 309185  โทรสาร 039 309185

สามารถ ดูรายละเอียด ตามที่อยู่นี้ http://financial.obec.go.th/FN/