รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกั ดสพม.17
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

 

1. รายงานการประชุม                

2. เอกสารประกอบวาระที่ 1

3. เอกสารประกอบวาระที่ 4.3    

4. เอกสารประกอบวาระที่ 6