เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเตรียมความพร้อม กลุ่มความถนัดทาสาขาและวิชาชีพ

สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี้

- ไฟล์เอกสาร PDF