ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nacc.go.th