ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  สามามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan