ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "กฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๒"  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.suas.su.ac.th