ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เรื่อง การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : ข้อกลางที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 ใบตอบรับ 2 กำหนดการ