ด้วย สำนัก ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น  ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nacc.go.th