ด้วย มสธ.จันทบุรี ร่วมกับแขนงหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูในยุคการศึกษา ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐  ได้เชิญชวนครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๗ (เฉพาะจังหวัดจันทบุรี)  หากครูท่านใดสนใจสามารถประสานโดยตรงที่ คุณกิตติศักดิ์  แก้วหล่อ โทร. ๐๘ ๖๓๙๓ ๙๑๗๗