สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 :จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

โดเมนเนม ของ สำนักงาน (Domain Name)  เป็น sesao24.go.th

ของประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน