ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน ๒  สาขา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาละ ๓๐ คน  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://arch.ac.th