ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินงานโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th