สำนักหอสมุด ม.บูรพา จ.ชลบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและบูรพาบุ๊คแฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ดูรายละเอียดได้ที่ www.lib.buu.ac.th