ด้วย สพฐ.ได้ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตำแหน่งว่า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th