ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การติดตั้งและการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik" (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๑) อาคาร ๕ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)  ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://ww.psru.ac.th/mikrotik_training2/