ด้วยศูนย์การพัฒนาครูคณะคุรุศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมแจ้งความประสงค์ได้ที่ e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐