ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จะจัดทำหนังสือประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อเผยแพร่ในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบหากมีผู้สนใจส่งรายละเอียดประวัติภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kps.or.th