ด้วย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  จะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณศิราณี ศรีสืบ หมายเลขโทรศัพท์ 025048503   หรือเวปไซต์ http://edu.stou.ac.th