ด้วย ม.ราชภัฎเชียงราย ได้กำหนดจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศึกยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร "จิตวิทยาการสอนสำหรับครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1"

2. หลักสูตร  "เทคนิคการเพิ่มศักยภาพครูยุคใหม่ รุ่นที่1"

3. หลักสูตร  "การใช้สื่อนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตวิทยาพัฒนาการ"

4. หลักสูตร  "เทคนิคการเป็นครู  สร้างแรงบันดาลใจ รุ่นที่ 1"

5. หลักสูตร "ครูยุคใหม่ ใส่ใจ IT รุ่นที่ 1" 

6. หลักสูตร "พลังแห่งการชี้แนะเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสอนในศตวรรษที่ 21 (Power of Coach)"

7. หลักสูตร "วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่ 1"

8. หลักสูตร "อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

9. หลักสูตร "อาชีพช่างจัดดอกไม้"

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://oceas.crru.ac.th