ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงานโดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี ๒๕๖๑ ได้จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑