ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนให้กับทหารผ่านศึกเกาหลีชาวไทย ตลอดจนบุตรหลานของทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีผลัดที่ ๑-๖ หรือระหว่างปี ค.ศ.๑๙๕๐-๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗) โดยให้สมัครได้ ๑ คน ต่อทหารผ่านศึก ๑ ท่านสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีทาง Facebook:www.facebook.com/th.krdescendants และ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.