ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ สามารถดูรายละเอียดได้ http://ops.sueksa.go.th