ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอกภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดแบบใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี เว็ปไซต์ www.oshtai.org ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑