ด้วย บริษัท scG จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ด่เด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยส่งประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.scisoc.or.th