ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเผยแพร่งานวิจัยบนเว็ปไซต์ www.thaiedresearch.org