ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 โดยขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ http://wwwdeqp.go.th และ facebook:โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561