ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพไว้ให้ศึกษาค้นคว้า สามารถดูรายละเอียด www.thaiedresearch.org  และ  www.onec.go.th