ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http:/www.nrct.go.th/tranining.aspx