ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้สนใจสามารถเสนอผลงานและประวัติได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียด 1 2 3 4  5  6  7