ด้วย สพฐ. ร่วมกับ บ.โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตรายการ เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์" จึงขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ www.dlit.ac.th และ http:dl.obec.go.th ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.