ด้วย คุรุสภา ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล "ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ประจำปี ๒๕๖๑ การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th