ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์(ประเทศไทย) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษ "Better English Learning ; Imagining the Future" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการเพื่อการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในรูปแบบ Active Learning

         ในการนี้ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมอบรม เลือกจุดที่จัดอบรม โดยทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าอาหาร ยกเว้นค่าเดินทางและที่พัก ขอความกรุณาให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อสำรองที่นั่งผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-241-3485 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย) 0-2241-8999