ขั้นตอนการใช้งาน  QR code  เพื่อตอบแบบสอบถามฯ

วิธีที่1. คำอธิบายขั้นตอนการเข้าถึง  Googleforms  เพื่อตอบแบบสอบถาม ฯ

ORCode2

 

2.ใช้ Application  QR reader  อ่าน  QR Code

ORCode3

 

Application QR code Reader for Andriod

Application QR code REader for Ios

 

QR code  สำหรับตอบแบบสอบถามการติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจ

หลังการประชุมชี้แจงในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

สำหรับภาคตะวันออก

ORCode5

                                             ORCode4

 

เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถามฯ ท่านสามารถ  คลิ้กเลยได้ที่นี้

https://goo.gl/forms/lOCPu93KQ085BwB32