ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผลการดำเนินงานที่ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้านล่าง

ดาวโหลด์ เอกสารแนบ ที่นี้  ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560