ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้มีประกาศสรรหา
และการคัดเลือกคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ
ประจำปี 2560  บันนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว
      สพม.17 จึงประกาศรายชื่อ คณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ

รายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่าง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการติดตามฯ