ด้วย มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.otep.go.th